Informácie pre žiadateľov

Informácie pre žiadateľov

V prílohách nájdete potrebné informácie o poskytovaní finančných prostriedkov z vlastných príjmov obce Dlhá nad Váhom -VZN 2008/3 o poskytovaní finančných prostriedkov -príloha č.1 - žiadosť -Dodatok č.1 k VZN 2008/3 -Dodatok č.2 k VZN 2008/3