PLATNÉ - Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 6/2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady 312.50 Kbyte 02.05.2015
VZN 5/2014 daň za psa 269.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 4/2014 o miestnej dani z nehnuteľnosti 279.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2014 o odpadoch 284.50 Kbyte 02.05.2015
VZN 2/2014 náhradné zásobovanie vodou 174.54 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2013 o podmienkach podnikania v obci 268.50 Kbyte 02.05.2015
dodatok č.2 k VZN 3/2008 poskytnutie finančných prostriedkov 266.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 1/2013 o ochrane ovzdušia a poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 261.50 Kbyte 02.05.2015
VZN 5/2012 o miestnej dani za užívanie verejného priestranstva a automaty 291.50 Kbyte 02.05.2015
dodatok č.1 k VZN 3/2008 poskytnutie finančných prostriedkov 265.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 1/2012 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce - zmeny č.1 216.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2010 o vyhlásení záväzných častí územného plánu obce DnV 505.50 Kbyte 02.05.2015
príloha č.1 k VZN 2/2009 32.50 Kbyte 02.05.2015
príloha č.2 k VZN 2/2009 33.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 2/2009 o poskytovaní sociálnych služieb 395.50 Kbyte 02.05.2015
VZN 6/2008 zásady hospodárenia s majetkom obce DnV 282.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 5/2008 trhový poriadok trhových miest na území obce DnV 340.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 4/2008 o spôsobe určenia úhrady a výške úhrady za opatrov službu 269.00 Kbyte 02.05.2015
VZN 3/2008 na poskytnutie fin prostr na podporu kultury 31-12-2008 242.00 Kbyte 02.05.2015
príloha č.1 k VZN 3/2008 žiadosť na poskytnutie fin prostriedkov 47.50 Kbyte 02.05.2015